พญ.จรัลภา วัฒนกิจไกรเลิศ

ความชำนาญ :

เต้านม

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์เต้านม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    Clinical Fellowship of Breast Surgery, Thailand