นพ.กิตติ ตู้จินดา

ความชำนาญ :

มดลูก รังไข่

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • นรีเวชผ่าตัดผ่านกล้อง
    Fellowship of Gynecologic Laparoscopic Surgery
    Justus-Liebig-University, Giessen, Germany
  • การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล