นพ.พัทยา ตันธนาธิป

ความชำนาญ :

ศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมตกแต่ง

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยกรรมตกแต่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า