นพ.ปิยะ เตียวประเสริฐ

ความชำนาญ :

หลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้ใหญ่

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบาดวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
    Fellowship of Upper GI Surgery, Kyushu University Hospital