นพ.ทวิวัฒน์ สุโรจนะเมธากุล

ความชำนาญ :

หลอดเลือด

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular Surgery)